Văn bản quản lý

497/QĐ-ĐHTM

Quyết định số 497 ngày 31/03/2022 về việc: " Sửa đổi nội dung của Quy định về chuẩn đầu ra tiếng Anh áp dụng cho sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại"

Lượt xem : 43 | Lượt tải : 1
2422/QĐ-ĐHTM

Quyết định số 2422/QĐ-ĐHTM ngày 30/12/2022 về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại

Lượt xem : 30 | Lượt tải : 7
57/TT-BGDĐT

Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo về việc "Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đào tạo đạo học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ" ban hành kèm theo quyết

Lượt xem : 26 | Lượt tải : 0
Xem thêm văn bản khác

Tuyển sinh

Đăng ký ngay

Đối tác

Bạn đã sẵn sàng trở thành sinh
viên Khoa Luật Đại học
Thương mại?

Đăng ký tuyển sinh ngay!

Điện thoại: Email: