Thông báo

LỊCH HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP HỌC KỲ I (2022-2023)

09/08/2022

LỊCH HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP HỌC KỲ I (2022-2023) SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 55, KHÓA CŨ VÀ CHƯƠNG TRÌNH 2

LỊCH HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP HỌC KỲ I (2022-2023) SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 55, KHÓA CŨ VÀ CHƯƠNG TRÌNH 2