Chức năng - Nhiệm Vụ

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức, quản lý các chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Luật Kinh tế/chuyên ngành Luật Kinh tế, Luật Thương mại quốc tế.

2. Nhiệm vụ

a. Đề xuất xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, tham gia tổ chức quá trình đào tạo ngành Luật Kinh tế/chuyên ngành Luật Kinh tế, Luật Thương mại quốc tế;

b. Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo ngành Luật Kinh tế/ chuyên ngành Luật Kinh tế, Luật Thương mại quốc tế;

c. Tổ chức biên soạn và triển khai chương trình, giáo trình học phần/môn học trình độ đại học và sau đại học do Hiệu trưởng giao; Tchức nghiên cứu cải tiến phương pháp đào tạo, giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học; phương tiện, học liệu dạy – học,…

d. Chủ trì đề xuất hướng nghiên cứu khoa học, danh mục đề tài khóa luận tốt nghiệp;

e. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác về khoa học và công nghệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

f. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên của Khoa theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;

g. Quản lý viên chức và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

h. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở khoa, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức thuộc khoa;

i. Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trong khoa, tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định hiện hành;

k. Quản lý công tác hành chính, cơ sở vật chất, tài sản; phân cấp tài chính của đơn vị theo quy định hiện hành;

l. Phối hợp với các bộ phận chức năng trong Trường để thực hiện nhiệm vụ được giao;

m. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Xem thêm