Chuẩn đầu ra chuyên ngành Luật Thương mại Quốc tế
Chuẩn đầu ra chuyên ngành Luật Thương mại Quốc tế Chuẩn đầu ra Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 142/QĐ-ĐHTM ngày 13/02/2023 về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Luật thương mại quốc tế trình độ đại học năm 2023 11/01/2023
Chuẩn đầu ra chuyên ngành Luật Kinh tế
Chuẩn đầu ra chuyên ngành Luật Kinh tế Chuẩn đầu ra Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 142/QĐ-ĐHTM ngày 13/02/2023 về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Luật kinh tế trình độ đại học năm 2023 11/01/2023