Thông báo

Thông báo về việc tổ chức kỳ thi đánh giá chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho sinh viên đại học chính quy, đợt thi tháng 12-2021 theo phương thức trực tuyến.

10/12/2021

Thông báo về việc tổ chức kỳ thi đánh giá chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho sinh viên đại học chính quy

Thông báo về việc tổ chức kỳ thi đánh giá chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho sinh viên đại học chính quy, đợt thi tháng 12-2021 theo phương thức trực tuyến. Sinh viên các khóa 54, 55, 56 chú ý để thực hiện theo thông báo