Tuyển dụng

Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC KHỐI ĐẢNG, ĐOÀN THỂ TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2023

02/01/2024

Đây là cơ hội cho các cử nhân Khoa Luật, Đại học Thương mại được trở thành công chức khối Đảng, đoàn thể của tỉnh Quảng Ninh.