Thông báo

Thông báo họp lớp hành chính ngày 31/03/2022

31/03/2022

Thông báo lịch đăng ký học tập học kỳ I năm học 2022-2023

 

Sinh viên chú ý đăng ký đúng thời hạn theo thông báo.