Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
Tiến sỹ Nguyễn Thị Tình

Tiến sỹ Nguyễn Thị Tình

Chức vụ: Trưởng khoa

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên chính

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ

Tác giả sách chuyên khảo Pháp luật về hạn chế cạnh tranh trong hoạt động nhượng quyền thương mại – Từ tư duy pháp lý của EU và Hoa Kỳ đến kinh nghiệm lập pháp của Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, 2017 Đồng tác giả sách chuyên khảo Kiến thức pháp lý và kỹ năng cơ bản trong đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng trong lĩnh vực thương mại, NXB Chính trị hành chính, 2012 Chủ biên Giáo trình Luật cạnh tranh và Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Trường Đại học Thương mại, NXB Thống Kê, 2020 Đồng tác giả Giáo trình Luật Đầu tư, Trường Đại học Thương mại, NXB Thống Kê, 2020 Đồng tác giả Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật, NXB Thống Kê, 2021 Chủ nhiệm 02 đề tài NCKH cấp Trường Thành viên tham gia 02 đề tài NCKH cấp Bộ Tác giả 20 bài báo khoa học Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Kinh tế, Pháp luật về hợp đồng, Pháp luật đầu tư, Pháp luật cạnh tranh, Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Pháp luật phòng vệ thương mại, Pháp luật về chủ thể kinh doanh, pháp luật về quản trị nội bộ doanh nghiệp, pháp luật về giải quyết tranh chấp, pháp luật về tổ chức lại doanh nghiệp...

Xem thêm