Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
Tiến sỹ Đỗ Phương Thảo

Tiến sỹ Đỗ Phương Thảo

Chức vụ: Thực hiện nhiệm vụ phó khoa

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên chính

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ

Tác giả sách tham khảo Nghiên cứu về đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền thương mại - Từ pháp luật của một số quốc gia trên thế giới - kinh nghiệm hoàn thiện cho Việt Nam , NXB Công an nhân dân, 2022 Tham gia Giáo trình Luật cạnh tranh và Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Trường Đại học Thương mại, NXB Thống Kê, 2020 Tham gia Giáo trình Luật Đầu tư, Trường Đại học Thương mại, NXB Thống Kê, 2020 Chủ nhiệm 01 đề tài NCKH cấp Trường Thành viên tham gia 02 đề tài NCKH cấp Bộ Tác giả 23 bài báo khoa học Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Kinh tế, Pháp luật về hợp đồng, Pháp luật cạnh tranh, Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Pháp luật Tài Chính - Ngân hàng, Pháp luật Kinh doanh bảo hiểm, Pháp luật Sở hữu Trí tuệ Pháp luật về chủ thể kinh doanh, pháp luật về quản trị nội bộ doanh nghiệp, pháp luật về giải quyết tranh chấp, pháp luật về tổ chức lại doanh nghiệp...

Xem thêm